කොම්පැණි, සේවකයන්ට සළකන හැටි ගැන සියතේ අරවින්ද කියයි. | SIYATHA FM MORNING SHOW – 2017 12 06 « Siyatha FM