“මම ගැන හිතන්න කවුරුත් නෑ” හැම බිරිඳකගේම අඳෝනාව ගැන සියතේ අරවින්ද කියපු කතාව. | SIYATHA FM MORNING SHOW – 2017 12 04 « Siyatha FM