සත 50 ට කන්න පුළුවන් අයිස්ක්‍රීම් එකක්, සත 35 ට කන්නේ කොහොමද කියල සියතේ අරවින්ද ඔබට කියයි. | SIYATHA FM MORNING SHOW – 2017 11 13 « Siyatha FM