2018 අය වැයට සියතේ අරවින්ද පක්ෂ ද? විපක්ෂද? | SIYATHA FM MORNING SHOW – 2017 11 10 « Siyatha FM