ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රථිපලය
  ඡන්ද සංඛ්‍යාව
  ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ
  6924255
  '
  නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ
  5564239
  '
  ජාතික ජන බලවේගය
  418553
  '
  ජාතික ජනතා පක්ෂය
  49655
  '
  ස්වාධීන 11 | එම්.එච්.ඒ.එම් හිස්බුල්ලා
  38814
  '
  ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එක්සත් ජාතික පෙරම
  34537
  '
  ස්වාධීන කණ්ඩයම 10 | එම්.කේ සිවාජිලිංගම්
  12256
  '