Siyatha TV News 6.00 AM

Siyatha TV News 12.00 PM

Siyatha TV News 6.00 AM

Siyatha TV News 7.30 PM

Siyatha TV News 6.00 PM

Siyatha TV News 12.00 PM

Siyatha TV News 6.00 AM

Siyatha TV News 6.00 AM

Siyatha TV News 7.30 PM

Siyatha TV News 6.00 PM

Siyatha TV News 6.00 AM

Siyatha TV News 12.00 PM

  • සිංහ ලග්නය

   නව වගකීම් ඔබ මතට පැටවෙන දිනයක්.කෙටි ගමන් බිමන් ඇති වේවි.ආර්ථිකය දියුණු වෙනවා.ඔබ කැමති ආකාරයට ජිවත් විය හැකි වාසනාවන්ත දිනයක්. ජය වර්ණය ලා දම් පැහැය ජය […]

  • මකර ලග්නය

   බාධාවන් මග හැර යන වාසනාවන්ත දිනයක්.සතුරු කරදර පරාජයට පත් කල හැකි වෙනවා.සෞඛ්‍ය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. ජය වර්ණය ලා රතු පැහැය ජය අංකය 09

  • තුලා ලග්නය

   ව්‍යාපාරයේ හා රැකියාවේ කටයුතු වල දියුණුවක් ලැබෙනවා.උසස් අයගෙන් උදව් උපකාර ලැබෙනවා. කල්පනකාරීව දිනය ගත කරන්න. ජය වර්ණය විසිතුරු පැහැය ජය අංකය 05

  • ධනු ලග්නය

   පෙම් සබදතා දියුණු වේවි.ලැබීම් සහිත දිනයක්.තරමක් කාර්යබහුල විය හැකියි. ජලයෙන් කරන කටයුතු වලට සුභයි. ජය වර්ණය දීප්තිමත් කහ පැහැය ජය අංකය 05

  • කටක ලග්නය

   තරමක් කාර්යබහුල වේවි.ජලයෙන් කරන කටයුතු වලට සුභයි.සෞඛ්‍ය පිලිබදව අවධානය යොමු කරන්න. ආර්ථික කටයුතු දියුණුවට පත් වේවි. ජය වර්ණය ක්‍රීම් පැහැය ජය අංකය 08