Aunty CCTV « Siyatha FM

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 05 15

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 05 14

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 05 08

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 05 03

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 04 19

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 04 18

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 04 05

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 03 27

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 03 27

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 03 26

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 03 22

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 03 21


  • මීන ලග්නය

   වැඩිහිටියන් සමග කරන ගනුදෙනු බහුල වේවි.සෞඛ්‍ය පිලිබදව අවධානය යොමු කරන්න. ජය වර්ණය ලා කහ පැහැය                      ජය අංකය 07

  • කුම්භ ලග්නය

   සියුම් සතුරු කරදර ඇති විය හැකියි.දවසේ කටයුතු සැලසුම් කර ගන්න. ජය වර්ණය කොළ පැහැය                       ජය අංකය 06

  • මකර ලග්නය

   තරමක් කල්පනාකාරී වන්න.මානසික පිඩා ඇති විය හැකියි.ව්‍යාපාර කටයුතු දියුණු වෙනවා. ජය වර්ණය ලා නිල් පැහැය                    ජය අංකය 08

  • ධනු ලග්නය

   තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි.තරමක් කාර්යබහුල වෙනවා.වියදම් පාර්ශවය පිලිබදව අවධානය යොමු කරන්න. ජය වර්ණය විසිතුරු පැහැය                     ජය අංකය 02

  • වෘශ්චික ලග්නය

   කල්පනාකාරීව දිනය ගත කරන්න.මානසික පිඩා ඇති විය හැකියි.සෞඛ්‍ය පිලිබදව අවධානය යොමු කරන්න. ගමන් බිමන් වැඩි වෙනවා. ජය වර්ණය ලා කොළ පැහැය                  ජය අංකය […]