“ඔබතුමාව දෙවෙනි වටයට යවන්න පුළුවන්. දිගටම නටන්න” – සියතේ අරවින්ද කියයි. « Siyatha FM