සිංහ ලග්නය « Siyatha FM

සිංහ ලග්නය

උද්යෝගයෙන් දවස ගත කලත් අද්‍යාපනය තරමක් පසුබෑමකට ලක් වෙනවා.හිතවතුන් කෙරෙහි කලකිරීම් මතුවන දිනයක්.වියපැහැදම් කිරීම ගැන කල්පනාකාරී විය යුතුයි.

ජය වර්ණය තද රතු පැහැය

ජය අංකය 05