සිංහ ලග්නය « Siyatha FM

සිංහ ලග්නය

වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන් වෙහෙස වීමට සිදුවන දිනයක්.සෞඛ්‍ය පිලිබදව අවධානය යොමු කරන්න.තරමක් කල්පනාකාරීව කටයුතු කරන්න.

ජය වර්ණය විසිතුරු පැහැය                      ජය අංකය 03