සිංහ ලග්නය « Siyatha FM

සිංහ ලග්නය

ආර්ථික කටයුතු දියුණු වෙනවා.තරමක චිත්ත පිඩා ඇති විය හැකියි.පෙම් සබදතා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.කලා කටයුතු දියුණු වේවි.

ජය වර්ණය ලා දම් පැහැය                       ජය අංකය 08