සිංහ ලග්නය

ගනුදෙනු සම්බන්ධ කටයුතු සාර්ථක වෙනවා.වැඩිහිටියන් සමග ගනුදෙනු කිරීමේදී ප්‍රවේසම් වන්න.නව දේවල් වලට මග පෑදෙනවා.රැකියාවේ කටයුතු සාර්ථක වෙනවා.ආර්ථිකය දියුණු වෙනවා.

ජය වර්ණය ලා දම් පැහැය ජය අංකය 08