සිංහ ලග්නය « Siyatha FM

සිංහ ලග්නය

ගනුදෙනු සම්බන්ධ කටයුතු සාර්ථක වෙනවා.වැඩිහිටියන් සමග ගනුදෙනු කිරීමේදී ප්‍රවේසම් වන්න.නව දේවල් වලට මග පෑදෙනවා.රැකියාවේ කටයුතු සාර්ථක වෙනවා.ආර්ථිකය දියුණු වෙනවා.

ජය වර්ණය ලා දම් පැහැය ජය අංකය 08