වෘෂභ ලග්නය « Siyatha FM

වෘෂභ ලග්නය

ඉවසිලිවන්තව ගතකල යුතු දිනයක්.සෞඛ්‍ය පිළිබදව සැලකිලිමත්වන්න.වියපැහැදම් වැඩිවන අතර ලැබීම අඩු වේවි.

ජය වර්ණය රෝස පැහැය

ජය අංකය 02