වෘෂභ ලග්නය « Siyatha FM

වෘෂභ ලග්නය

පෙම් සබදතා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.ගෙදරදොර කටයුතු කෙරෙහිද අවධානය යොමු කරන්න. ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න.

ජය වර්ණය ලා කොළ පැහැය                  ජය අංකය 02