වෘෂභ ලග්නය « Siyatha FM

වෘෂභ ලග්නය

අන් අය සමග කරන කටයුතු සාර්ථක වෙනවා.සෞඛ්‍ය පිලිබදව අවධානය යොමු කරන්න.සන්නිවේදනය සම්බන්ධ කටයුතු සාර්ථක වෙනවා.

ජය වර්ණය දීප්තිමත් කොළ පැහැය

ජය අංකය 08