වෘශ්චික ලග්නය « Siyatha FM

වෘශ්චික ලග්නය

කල්පනාකාරීව දිනය ගත කරන්න.මානසික පිඩා ඇති විය හැකියි.සෞඛ්‍ය පිලිබදව අවධානය යොමු කරන්න. ගමන් බිමන් වැඩි වෙනවා.

ජය වර්ණය ලා කොළ පැහැය                  ජය අංකය 06