වෘශ්චික ලග්නය « Siyatha FM

වෘශ්චික ලග්නය

අලුත් යමක් මිලදී ගන්නවා.ගමන් බිමන් වැඩි දිනයක්.ලැබීම් අතින් යහපත් දිනයක්.

ජය වර්ණය තැඹිලි පැහැය

ජය අංකය 06