වෘශ්චික ලග්නය

අලුත් යමක් මිලදී ගන්නවා.ගමන් බිමන් වැඩි දිනයක්.ලැබීම් අතින් යහපත් දිනයක්.

ජය වර්ණය තැඹිලි පැහැය

ජය අංකය 06

More videos to watch - මෙන්න තව බලන්න වීඩියෝ ටිකක්