මේෂ ලග්නය « Siyatha FM

මේෂ ලග්නය

උද්යෝගයෙන් දවස ආරම්භ කරනවා.රැකියාවේ දියුණුවක් පෙන්නුම් කරනවා.ව්‍යාපාර සාර්ථක වෙනවා. අතමිට මුදල් ගැවසේවි.සතුරන් මිතුරුවන දිනයක්.

ජය වර්ණයතදරතු පැහැය

ජය අංකය 01