මේෂ ලග්නය « Siyatha FM

මේෂ ලග්නය

සෞඛ්‍ය පිලිබදව අවධානය යොමු කල යුතුයි.උසස් අය ඇසුරු කිරීමේදී කල්පනාකාරී විය යුතුයි.

ජය වර්ණය ලා රතු පැහැය                      ජය අංකය 03