මේෂ ලග්නය « Siyatha FM

මේෂ ලග්නය

බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන දිනයක්.අනාගතය උදෙසා තීන්දු තීරණ ගන්නා දිනයක්.පුංචි පුංචි මානසික පිඩා ඇති විය හැකියි.

ජය වර්ණය ලා දම් පැහැය

ජය අංකය 03