මීන ලග්නය « Siyatha FM
logo

මීන ලග්නය

සතුරු කරදර අවම වෙනවා. අලංකරණය පිලිබදව සිත යොමු කරනවා.වියදම් පාර්ශවය වැඩි දියුණු වෙනවා. වචන බාවිතයෙන් දියුණු වෙනවා.

ජය වර්ණය ලා නිල් පැහැය

ජය අංකය 03