මීන ලග්නය

සතුරු කරදර අවම වෙනවා. අලංකරණය පිලිබදව සිත යොමු කරනවා.වියදම් පාර්ශවය වැඩි දියුණු වෙනවා. වචන බාවිතයෙන් දියුණු වෙනවා.

ජය වර්ණය ලා නිල් පැහැය

ජය අංකය 03

More videos to watch - මෙන්න තව බලන්න වීඩියෝ ටිකක්