මිථුන ලග්නය « Siyatha FM

මිථුන ලග්නය

අහාර ගැනීමේදී එහි පිරිසිදු භාවය පිළිබද සැලකිලිමත් වන්න.සුරතල් සතුන්ගෙන් ප්‍රවේසම් වන්න.

ජය වර්ණය විසිතුරු පැහැය                       ජය අංකය 05