මකර ලග්නය « Siyatha FM

මකර ලග්නය

තරමක් කල්පනාකාරී වන්න.මානසික පිඩා ඇති විය හැකියි.ව්‍යාපාර කටයුතු දියුණු වෙනවා.

ජය වර්ණය ලා නිල් පැහැය                    ජය අංකය 08