මකර ලග්නය « Siyatha FM

මකර ලග්නය

කරන කටයුතු සාර්ථක වේවි.අලංකරණය පිලිබදව සිත යොමු කරනවා.සතුරු කරදර පිලිබදව අවධානය යොමු කරන්න.

ජය අංකය 06