ධනු ලග්නය

ඔබ ධෛර්යමත්ව කටයුතු කල යුතු දිනයක්.සහෝදරයන් සමග කරන ගනුදෙනු වලින් පාඩු සහගත තත්වයක් උදා වේවි.උසස් අය සමග සුහදශීලිව කටයුතු කරන්න.

ජය වර්ණය ලා නිල් පැහැය                    ජය අංකය 07