ධනු ලග්නය « Siyatha FM

ධනු ලග්නය

තරමක කාර්යබහුල වේවි.වචන බාවිතා කිරීමෙන් දියුණු වෙනවා.පෙම් සබදතා වැඩි දියුණු වෙනවා.

ජය වර්ණය ලා කොළ පැහැය

ජය අංකය 07