තුලා ලග්නය « Siyatha FM

තුලා ලග්නය

සෞඛ්‍ය පිලිබදව අවධානය යොමු කරන්න.වචන භාවිතා කිරීමේදී කල්පනාකාරී විය යුතුයි.මානසික පිඩා ඇතිවිය හැකියි.

ජය වර්ණය ලා දම් පැහැය                       ජය අංකය 07