තුලා ලග්නය « Siyatha FM
logo

තුලා ලග්නය

ආර්ථික කටයුතු දියුණු වෙනවා.වැඩිහිටියන්ගේ උදව් උපකාර හිමි වෙනවා.මානසික පීඩාවන් ඇති විය හැකියි. කලාකාමී කටයුතු දියුණු වෙනවා.

ජය වර්ණය විසිතුරු පැහැය

ජය අංකය 05