කුම්භ ලග්නය « Siyatha FM

කුම්භ ලග්නය

සියුම් සතුරු කරදර ඇති විය හැකියි.දවසේ කටයුතු සැලසුම් කර ගන්න.

ජය වර්ණය කොළ පැහැය                       ජය අංකය 06