කුම්භ ලග්නය « Siyatha FM

කුම්භ ලග්නය

වත්කම් මිලදී ගැනීමට සුභ දිනයක්.නව අදහස් මතු වේවි.සතුරු කරදර මග හරවා ගැනීමට හැකි වේවි.ආත්ම විශ්වාසයෙන් යුතුව කටයුතු කරන්න.

ජය වර්ණය විසිතුරු පැහැය                      ජය අංකය 08