කුම්භ ලග්නය

බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන දිනයක්.නව දේවල් ඉගෙන ගන්නවා.උසස් උගත් අය ඇසුරු කරනවා.

ජය වර්ණය දීප්තිමත් කහ පැහැය

ජය අංකය 06

More videos to watch - මෙන්න තව බලන්න වීඩියෝ ටිකක්