කන්‍යා ලග්නය « Siyatha FM

කන්‍යා ලග්නය

අන් අය සමග කටයුතු කිරීමේදී කල්පනාකාරී වන්න.උසස් අයගේ ඇසුරෙන් ඔබේ කටයුතු සාර්ථක වේවි.

ජය වර්ණය ලා තැඹිලි පැහැය                  ජය අංකය 05