කන්‍යා ලග්නය « Siyatha FM

කන්‍යා ලග්නය

සතුරු කරදර ඇති වේවි.චිත්ත පිඩා ඇති විය හැකියි.වචන භාවිතා කිරීමේදී කල්පනාකාරී වන්න.සෞඛ්‍ය  පිලිබදව අවධානය යොමු කරන්න.

ජය වර්ණය ලා කහ පැහැය                      ජය අංකය 03