කන්‍යා ලග්නය « Siyatha FM

කන්‍යා ලග්නය

අධ්‍යාපනයට සුභයි.ඔබට පැවරෙන වගකීම් සාර්ථකව ඉටු කරනවා.ගෞරවය හිමිවන දිනයක්. බොහොම වාසනාවන්ත සාර්ථක දිනයක්.

ජය වර්ණය දීප්තිමත් කොළ පැහැය

ජය අංකය 03