කටක ලග්නය « Siyatha FM

කටක ලග්නය

උනන්දුව උත්සාහය ඇතිවන දිනයක්.සතුරු කරදරවලින් ප්‍රවේසම් විය යුතු දිනයක්.ව්‍යාපාර දියුණු වේවි.හිතවතුන් මැද සතුටින් සිටීවි.

ජය වර්ණය රෝස පැහැය

ජය අංකය 02