කටක ලග්නය « Siyatha FM

කටක ලග්නය

තරමක මුරණ්ඩු සිතුවිලි ඇති විය හැකියි.අධ්‍යාපන කටයුතු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.

ජය වර්ණය ලා කොළ පැහැය                   ජය අංකය 07