කටක ලග්නය « Siyatha FM
logo

කටක ලග්නය

කලා කටයුතු දියුණුවන දිනයක්.ආත්ම විශ්වාසයෙන් යුතුව කටයුතු කරනවා.වචන භාවිතා කිරීමේදී කල්පනාකාරී වන්න.

ජය වර්ණය ලා නිල් පැහැය                      ජය අංකය 07