කටක ලග්නය « Siyatha FM

කටක ලග්නය

පෙර පිං ඉස්මතුවන දිනයක්.වචන බාවිතා කිරීමේදී කල්පනාකාරී වන්න.ඉවසිලිවන්තව දිනය ගත කරන්න.

ජය වර්ණය දීප්තිමත් කහ පැහැය

ජය අංකය 08